Salus-Security

salus-reklama

W celu zabezpieczenia mienia Klienta, proponujemy nadzór oparty o ochronę fizyczną, realizowaną w formie posterunków stałych i patroli. Posterunki umiejscawiane są w punktach kluczowych dla poprawnego funkcjonowania ochrony (bramy wjazdowe, wejścia i wyjścia dla osób, inne punkty newralgiczne). Ochrona fizyczna stanowi podstawowy sposób ochrony osób i mienia. Zazwyczaj polega na stałej obecności pracowników ochrony w strzeżonym obiekcie, bezpośrednim i pośrednim zapobieganiu włamaniom, kradzieżom, oraz dewastacjom mienia. Patrole dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo oraz wzmacniają ochronę powierzonego mienia. Obecność na terenie obiektu ruchomych patroli, wpływa bardzo korzystnie na bezpieczeństwo obiektu. Zasadą jest też ścisła współpraca ze Zleceniodawcą, co pozwala szybko reagować na ewentualne jego sugestie i uwagi.

Oferujemy usługi w zakresie ochrony fizycznej: firm, obiektów przemysłowych, sklepów, magazynów, hurtowni, osiedli mieszkaniowych i biur. Dla każdego ochranianego obiektu sporządzane są indywidualne instrukcje warunków i zakresu ochrony. Są one przygotowywane wspólnie z Kontrahentem, zgodnie z jego życzeniami i potrzebami, z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz terenu przynależącego. Dla każdego obiektu, prowadzona jest książka przebiegu służby i jej kontroli.

 Usługi ochrony fizycznej świadczone są przez: 

 • nielicencjonowanych pracowników - standardowo wyposażonych w umundurowanie oraz środki łączności. Ich działanie w ochronie jest ograniczone ustawowo i sprowadza się głównie do czynności dozorowo-porządkowych
 • licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej I i II stopnia, co daje im pełne uprawnienia do użycia środków przymusu bezpośredniego, określonych w Ustawie o Ochronie Osób i Mienia. Posiadają kwalifikacje porównywalne z podstawowymi uprawnieniami policyjnymi i analogicznymi uprawnieniami w granicach ochranianego obiektu.                                                                                               
 • Ochrona fizyczna może być prowadzona w systemie całodobowym lub zmianowym w określonych przez Zleceniodawcy przedziałach godzinowych. Również liczba pracowników może ulegać rotacji w zależności od pory dnia czy tygodnia ze szczególnym uwzględnieniem dłuższych przerw świątecznych.

      Pracę w sposób ciągły nadzoruje sprawnie działający system kontroli wewnętrznej. Kontrole prowadzone są pod kątem realizacji taktycznych założeń ochrony obiektu, sprawdzany jest także stan zabezpieczeń technicznych oraz mechanicznych.

   

  Całodobowa łączność umożliwia:

 • porozumiewanie się pracowników ochrony między sobą,
 • porozumiewanie się z Grupami Interwencyjnymi,
 • natychmiastowe powiadomienie specjalistycznej służby: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej itp.                                                                                         
>

Kontakt z Nami

logosalus

SALUS SECURITY S.C.
ul. Dębowa 18
05-530 Góra Kalwaria
0-607 212 383
0-603 454 131
e-mail: salus.ochrona@gmail.com